فراخوان همايش «مديريت اسلامي در فرهنگ رضوي» منتشر شد.                برگزاري نخستين همايش مديريت اسلامي در فرهنگ رضوي
فراخوان همايش «مديريت اسلامي در فرهنگ رضوي» منتشر شد.
به گزارش ستاد خبري همايش مديريت اسلامي در فرهنگ رضوي، علي اصغر حاجي نقي از انتشار فراخوان اين همايش خبر داد و افزود: اين همايش به منظور آشناسازي مديران نهادهاي حمايتي، دولتي و بخش خصوصي با سياستهاي مديريتي اسلام در حوزهي حمايت از نيازمندان و بهکارگيري آن در ادارهي دستگاههاي مطبوع خويش و آشناسازي اساتيد و دانشجويان با نظريهي مديريت اسلامي و بسترسازي علمي و فرهنگي در جهت رسيدن به الگوي اسلامي ايراني پيشرفت برگزار خواهد شد.
1392/11/01 ادامه مطلب


برگزاري نخستين همايش مديريت اسلامي در فرهنگ رضوي
قائم مقام كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي و مسئول دبيرخانه همايش، از برگزاری نخستين همايش مديريت اسلامي در فرهنگ رضوي از سري برنامه‌های دوازدهمين جشنواره بین‌المللی امام رضا (ع) توسط اين نهاد خبر داد.
1392/10/10 ادامه مطلب


دبیرخانه همایش
نشانی دبیرخانه:
مشهد مقدس، خيابان شهيد مدرس، اداره‌ی كل كميته امداد امام خميني (ره) خراسان رضوي، دبیرخانه همایش «مديريت اسلامي در فرهنگ رضوی» 

تلفن:                            15 تا 2239010 0511
نمابر (فکس):                       2239805  0511
وب سايت همايش:         http://madadcnf.ir
رایانامه (ایمیل)    :           info@madadcnf.ir
سامانه پيامك:               30008033970000

آخرين مهلت ارسال مقالات:            31/تيرماه/93
تاریخ برگزاری همایش:                      شهریور/93

تا همایش ...

133
برگزار کنندگان
دستگاه‌هاي همكار
حامیان علمي
حاميان رسانه‌اي